A FEHÉR MACSKA

https://youtu.be/_FN5jIfAo8Y

JÓKAI MÓR. Az arany ember — Мор Йокаи. Золотой человек

A FEHÉR MACSKA Белая кошка
Az öt hajóslegény a hullámhányta ladikban tanakodott, hogy mit kellene tenni. Пятеро гребцов в лодке держали совет, как быть.
Az egyik azt mondta, be kell ütni fejszével a malom oldalát vízszín alatt, hogy elsüllyedjen. Один из корабельщиков сказал, что надобно под водой сделать топором пробоину в боковой части мельницы, чтобы та затонула.
Ez nem menekülés. Azért a sebes ár az elsüllyesztett malmot is csak nekiviszi a terhes hajónak. Но это не выход: стремительное течение все равно понесет затонувшую мельницу навстречу груженому судну.
A másik azt mondta, bele kell fogózni csáklyákkal, s akkor aztán a ladikról adni a kormánnyal olyan irányt a malomnak, hogy az a forgóba belekerüljön. Другой посоветовал зацепить мельницу баграми и затем с челнока при помощи руля задать ей такое направление, чтобы она угодила в водоворот.
Ez is rossz tanács, mert a forgó aztán a ladikot is magával ragadná. Этот совет тоже не годился: ведь водоворотом был бы захвачен и сам челнок.
Timár azt a parancsot adta a kormányosnak, hogy tartson a Perigrada-sziget orma felé, melynek koronáját képezi a "szeretők sziklája". Тимар отдал рулевому распоряжение плыть к оконечности острова Периграда, который увенчан "Скалою Влюбленных".
Mikor a zuhogóhoz közel értek, fölemelte a mázsányi horgonyt, s kilökte azt a vízbe, anélkül, hogy a ladikot megingatta volna. Когда челнок подплыл к быстрине, Тимар поднял шестипудовый якорь и сбросил его в воду, при этом даже не качнув лодки.
Ekkor tűnt ki, hogy vékony testalkatának szívós izmai vannak. Тут-то и выяснилось, что при кажущейся хилости телосложения он обладает крепкими мускулами.
A horgony nagy tekercset rántott maga után a kötélből; ott mély a víz. Якорь потянул за собой не один оборот каната: вода в этом месте глубокая.
Akkor parancsot adott Timár a kormányosnak, hogy siessenek a malom felé. А Тимар велел рулевому побыстрее плыть к мельнице.
Most már értették a szándékát. El akarja fogni a malmot a horgonnyal. Теперь наконец корабельщики разгадали его намерение: он желает поставить мельницу на якорь.
- Rossz gondolat! - mondák a hajósok. - Akkor éppen keresztbe fog feküdni a malom a járható csatornán, s elállja a hajó útját, a kötél pedig oly hosszú, hogy vékonysága mellett hamar el fogja szakítani az a nehéz jármű. - Негоже задумано! Высказались они. - Ведь тогда мельница ляжет аккурат попрек судоходного канала и загородит нашему кораблю путь, а канат длинный да тонкий, ему такой тяжести не выдержать.
Trikalisz Euthym, amint a hajórul észrevette ezt a szándékát Timárnak, ijedten hajítá el kezéből a csibukot, s a hajógerincen végigfutva, rákiálta a kormányosra, hogy vágja el a vontatókötelet, s bocsássa vissza a hajót víz mentében. Евтим Трикалис, заметив маневр Тимара, испуганно выронил чубук и, пробежав по корабельному мостику, закричал рулевому, чтобы тот немедля обрубил бечеву и пустил судно по течению.
A kormányos nem értett görögül; de a kézmozdulatokból megérté, hogy mit kívánnak tőle. Рулевой греческого не знал, однако по жестам Трикалиса догадался, чего тот требует.
Nagy nyugalommal felelt, vállát a timonrúdnak vetve: Упершись плечом в руль, он с величайшим спокойствием ответствовал:
- Nem kell mozogni; tudja Timár, mit csinál! - Нечего попусту суетиться, Тимар знает, что делает!
Trikalisz a rémület dühével rántotta ki handzsárját öve mellől, hogy maga vágja el a kötelet; hanem a kormányos akkor a háta mögé mutatott. Трикалис с яростью отчаяния выхватил из-за пояса кинжал, намериваясь собственноручно перерубить бечеву; однако рулевой сделал ему знак обернуться.
S amit Trikalisz Euthym ott látott, az megváltoztatta a szándékát. И то, что Евтим Трикалис увидел позади, заставило его отказаться от своего намерения.
Az Al-Duna felől a folyam közepén jött fel egy jármű. Mértföldnyi távolból is kiismeri a gyakorlott szem. С низовьев Дуная прямо по самой середине реки двигалось судно. Привычному глазу не составляло труда распознать его даже на расстоянии мили.
Vitorlás árboca van, melyen a vitorla össze van most húzva, magas hátulja és huszonnégy evezője.Ez török ágyúnaszád. Судно оснащено парусной мачтой - парус, правда, сейчас спущен, - высокой кормой и двадцатью четырьмя гребцами. То без сомнения турецкая канонерская лодка.
Amint ezt meglátta Trikalisz Euthym, visszadugta a handzsárt az övébe. Стоило только Евтиму Трикалису увидеть канонерку, и он тотчас заткнул кинжал за пояс.
Az első látványtól, mely a hajó orra előtt mutatkozott, veres lett az arca; a másodiktól elsárgult. От зрелища, представившегося ему впереди корабля, он весь побагровел; зато при виде турецкой канонерки лицо его приобрело желтоватый оттенок.
Odasietett Timéához. Трикалис торопливо подошел к Тимее.
Az a Perigrada sziklaormot nézte a távcsővel. Дочь разглядывала в бинокль скалистый мыс Периграды.
- Add ide a távcsövet! - szólt Euthym rémülettől rekedten. - Дай-ка сюда бинокль! -проговорил Евтим охрипшим от страха голосом.
- Ah! be kedves! - monda Timéa, mikor a távcsövet átadta. - Ах, какая прелесть! Воскликнула Тимея, передавая отцу бинокль.
- Mi az? - Что там такое?
- Azon a sziklán apró marmotácskák laknak, s úgy játszanak egymással, mint a mókusok. - Вот на той скале живут крохотные сурки, они резвятся друг с дружкой, как белочки.
Euthym odairányzá a távcsövet az alulról jövő járműre, s szemöldei még jobban összehúzódtak, arca halálsápadt lett. Евтим направил бинокль на плывущее следом судно, и брови его сдвинулись еще суровее, а лицо побелело, как у мертвеца.
Timéa visszavette tőle a távcsövet, s újra fölkereste vele a sziklalakó marmotákat. Euthym átölelte jobb karjával a leány derekát. Тимея опять завладела биноклем и вновь навела его на резвых сурков. Евтим правой рукой обнял дочь за талию.
- Hogy táncolnak, hogy ugrálnak! Egy kergeti a többit. Ah! be kedves. - Взгляни, как они скачут и пляшут! Один сурок гоняется за всеми остальными. Прямо глаз не оторвешь!
És Timéa közel volt ahhoz, hogy az az ölelő kar hirtelen felkapja a levegőbe, s a hajómellvéden keresztül behajítsa a tajtékzó hullámba. Тимея и не подозревала, до чего захотелось вдруг обнимавшей ее руке схватить и швырнуть ее через борт в пенистые волны.
Hanem amit ezután a másik oldalon látott Euthym, az ismét visszaadá arcának eltűnt életszínét. Однако стоило Евтиму обратить взгляд в другую сторону, и к его лицу вновь вернулись краски жизни.
Timár, amint olyan közel jutott a malomhoz, hogy egy hajítással elérheté, egy hosszú tekercset fogott jobbjába a horgonykötélből. Annak végén volt egy vaskampó. Тимар, подплыв к мельницу поближе, взял в правую руку длинную связку якорного каната; на конце его был закреплен стальной крюк.
A kormánytalan malom jött sebesen közeledve, mint valami özönvízi szörnyeteg az áramlat közepén. Никем не управляемая мельница подобно некоему допотопному чудовищу быстро приближалась по самой середине течения.
Nagy lapátkereke forgott sebesen a rohanó árban, s az üres garad alatt kelepelve dolgozott a pitlén őrölő korong, mintha egész moltert járatna le. Мощные лопасти проворно вращались и разъяренных струях воды, и жернов под пустой засыпкой усердно тарахтел, словно перемалывал льющееся бесконечным потоком зерно.
Senki sem volt a veszendőbe menő alkotmányon; csak egy fehér macska ült a pirosra festett zsindelytetőn, s onnan nyávogott kétségbeesett hangon. На сооружении, которое столь стремительно неслось к гибели, не было ни души; лишь белая кошка сидела на красной гонтовой крыше и отчаянно мяукала.
Timár, a malomhoz érve, hirtelen megcsóválta a feje fölött a vaskampós végű kötelet, s ráhajítá a lapátkerékre. Тимар, поравнявшись с мельницей, резко раскрутил над головой канат с крюком на конце и метнул его в сторону мельничного колеса.
Amint a vaskampó beleakadt az egyik lapátba, a víztől hajtott kerék elkezdte szépen felgombolyítani a horgonykötelet, s ennélfogva csendes eltérő irányt adott a malomnak a perigradai sziget felé; Стальной крюк впился в одну из лопастей, движимое водою колесо принялось постепенно наматывать на себя якорный канат и тем самым задало мельнице иное направление - периградскому острову;
saját gépezetével hajtva végre azt az öngyilkos munkát, hogy a szirthez csapja magát. отлаженный механизм исправно выполнял работу, которая вела все сооружение к неминуемой гибели - к смертоносным скалам.
- Mondtam, hogy tudja Timár, mit csinál! - dörmögé Fabula János, míg Euthym örömkitöréssel kiálta fel: - Я же говорил: Тимар знает, что делает! - пробурчал Янош Фабула, а Евтим, не скрывая радости, воскликнул:
"Jól van, fiam!" s oly erősen megszorítá Timéa kezét, hogy az felijedt, s abbahagyta a marmotákat. "Молодец, сынок!" - и с такой силой сжал руку дочери, что та от испуга забыла даже про сурков.
- Nézd! - Гляди!
Timéa most már a malmot kezdte nézni. Ahhoz már nem kellett távcső, mert a malom és hajó oly közel jöttek már egymáshoz, hogy a szűk, ötvenöles csatornában alig tízölnyi távolság maradhatott köztük. Тимея перевела взгляд на мельницу. Бинокля тут не требовалось, мельница и судно настолько приблизились друг к другу в узком судоходном русле, что между ними оставалось расстояние, дай бог, саженей в десять.
Éppen elég, hogy a hajó sértetlenül elmehessen veszedelmes pokolgépe mellett. Впрочем, расстояние как раз достаточное для того, чтобы корабль без ущерба для себя смог разминуться с адской машиной.
Timéa nem látta sem a veszélyt, sem a megmenekülést; csupán a magára hagyott fehér macskát. Тимея не заметила ни опасности, ни счастливого избавления; она видела лишь всеми брошенную белую кошку.
Az a nyavalyás, most, hogy egy emberlakta hajót látott maga felé közeledni, felszökött helyéből, s elkezdett a tető párkányán végigszaladgálni, sírva, nyivákolva, s méregetve a tért a hajó és a malom között, ha át bírná-e ugrani? А несчастная животина, увидев приближающееся судно и людей на нем, вскочила с места и с жалобным мяуканьем забегала по краю крыши, прикидывая расстояние от мельницы до судна: сможет ли она перепрыгнуть?
- Ah! A szegény kis cica! - szepegett Timéa. - Bárcsak olyan közel jönne hozzánk, hogy átjöhetne a hajónkra. - Ох, бедная киска! - расстроилась Тимея, - Хоть бы нам подплыть поближе, чтобы она смогла сюда перепрыгнуть.
Ettől a szerencsétől ugyan megőrizte a Szent Borbálát védszentje meg az a kötél, mely egyre rövidebbre húzódva a motolláló kerék lapátain, a malmot közelebb vontatta a sziklaszigethez, s távolabb a hajó útjától. Однако от этой "удачи" судно спасли его святая покровительница и канат, который, все плотнее наматываясь на лопасти колеса, подтягивал мельницу к скалистому остову, подальше с пути корабля.
- Szegény szép fehér cica! - Несчастная киска! И такая красивая, беленькая!
- Ne féltsd azt, gyermekem - vigasztalá őt Euthym -, ha a sziklához ér a malom, majd kiszökik a partra, s ha ott marmoták laknak, elélhet úri módon. - Не расстраивайся, доченька, - утешал Тимею отец. - Как только мельница подплывет к острову, кошка соскочит на берег и раз там живут сурки, то и с голоду не пропадет.
Csakhogy a fehér cica nem akarta meglátni a szigetet a malom túlsó oldala felől; folyvást az innenső párkányon szaladgált. Но белая киска не замечала острова по другую сторону мельницы, а знай себе металась по обращенному к кораблю скату крыши,
Timéa integetett neki kendőjével, mikor hajójuk már szerencsésen elhaladt a megbűvölt malom mellett, s kiáltozott rá majd görögül, majd a minden macskák nyelvén; Тимея махала платком, когда судно благополучно проходило мимо укрощенной мельницы, и кричала ей то по-гречески, то на языке, доступном все кошкам:
"eredj! fordulj meg! ki a partra! sicc! szaladj!" de a kétségbeesett állat csak nem értette azt meg. "Ступай брысь! Прыгай на берег!" - но обезумевшее от страха животное не внимало этим советам.
Abban a pillanatban aztán, amint a hajó hátulja elhaladt a malom mellett, ezen egyet fordított a zuhogó, s ezáltal visszafelé tekerintve a lapátkereket, Затем, в тот момент, когда корма судна поравнялась с мельницей, бурной течение развернуло мельницу, и ее колесо закрутилось в обратную сторону;
az arra felgombolyított kötél hirtelen leszaladt róla; mire az elszabadult malom vágtatva rohant előre a part melletti ártorlatban. намотанный на лопасти канат мгновенно размотался, и вырвавшаяся на свободу мельница стремглав понеслась вперед, увлекаемая прибрежным течением.
A fehér cica a rémülettől tüszkölve szaladt föl a tetőgerincre. Белая кошечка, пища от страха, взбежала на конек крыши.
- Ah! - Ах!..
A malom pedig rohant a maga veszedelmébe. А мельница неслась навстречу собственной гибели.
A szikla mögött a forgó! Egyike a legnevezetesebb örvényeknek, miket folyamóriások képeznek. За скалою ее подкарауливал водоворот - один из известнейших водоворотов, образуемых реками-гигантами.
Minden hajóstérképen meg van jelölve ez a hely, két, egymással szemközt irányzott meghajló nyíllal. На каждой навигационной карте это место отмечено двумя изогнутыми стрелками, указывающими противоположные направления.
Jaj a járműnek, amelyik e nyilak irányába beletéved: Горе тому кораблю, что забредет ненароком в очерченное стрелками место:
az óriási örvénytölcsér körül úgy habzik a vízár, mintha tűzkatlan forralná, s a rétes alakú körforgó ölnyi mélyedéssel tűnik ki a hullám közül. по краям огромной воронки вода пузырится, словно доведенная до кипения в раскаленном котле, а спиралевидное завихрение зияем в волнах саженной глубиною.
Ez örvény százhúsz lábnyi mélységet vájt a sziklában, s amit e mély sírba leragad magával, azt ember nem szedi többet össze, s ha ember volt, dolga lesz vele a feltámadásnak! Водоворот проделал в скале углубление в сто двадцать футов, и что попадает в эту могилу, того человеку вовек не извлечь, а уж если туда угодит человека, то в день воскрешения усопших придется с ним повозиться!
Az áradat most ennek az örvénynek vitte neki az elszabadult malmot. И вот теперь течение увлекало высвободившуюся мельницу к этому омуту.
Amíg odáig ért, fenekén törést kapott, féloldalt megmerült, Но прежде чем мельницу туда затянуло, она получила пробоину в дне и, начиная тонуть, опрокинулась набок;
a lapátkereke gerendelyével egyenesen állt az ég felé, a fehér cica annak a végére futott fel, s ott állt meg, felgörbített háttal; мельничное колесо установилось вверх своей гигантской осью, белая кошка взбежала на край оси да так и замерла там, выгнув спину.
a forgó megkapta a deszkaalkotványt, egy nagyot lódított rajta széles körben, az négyszer-ötször megfordult saját maga körül, recsegett, ropogott minden gerendája, s aztán eltűnt a víz alatt. Подхваченное водоворотом дощатое сооружение описало широкий круг, раз пять повернулось вокруг собственной оси, - каждая доска- балка отзывалась нещадным треском, - а затем скрылось под водой.
A fehér cica is. Исчезла и белая кошка.
Timéa ideges borzadállyal takarta el arcát vékony sáljába. Тимея, содрогаясь от ужаса, закрыла лицо тонким шарфом.
Hanem a Szent Borbála meg volt mentve. Зато "Святая Варвара" была спасена.
A visszatérő hajósoknak mind egyenkint megszorongatta a kezeit Euthym. Timárt meg is ölelte. Каждому из возвратившихся на корабль гребцов Евтим пожал руку, а Тимара даже обнял.
Timár azt hitte, hogy talán Timéa is fog neki mondani valamit. Тимар надеялся, что Тимея тоже поблагодарит его.
Timéa azt kérdezé tőle: Тимея же спросила его:
- Most mi lesz abból a malomból? S rémült képpel mutatott az örvényre. - Что теперь будет с мельницей?
- Forgács és pozdorja. - От нее останутся лишь щепки да труха.
- S a szegény cicából? - А как же бедная киска?
A leány ajkai remegtek, és szemeibe könny gyűlt. Губы девушки дрожали, а в глазах стояли слезы.
- Annak bizony vége. - Ей-то уж наверняка конец пришел.
- De hisz az a malom más szegény emberé volt! - szólt Timéa. - Но ведь эта мельница принадлежала какому-то бедняку! - воскликнула Тимея.
- Igaz; de nekünk a magunk hajóját s a magunk életét kellett megvédelmeznünk; különben mi süllyedünk el, s minket sodor le az örvény a mélységbe, s minket hány ki majd a partra szétszaggatva. - Это правда. Но нам необходимо было спасать свой корабль и собственные жизни, иначе мы бы сами утонули: нас, а не мельницу, затянуло бы в водоворот и наши останки выбросило бы потом на берег.
Timéa ránézett a szemeiben ülő könnyek prizmáján keresztül a férfira, aki ezt mondá. Тимея сквозь застилающие глаза слезы посмотрела на человека, поизносившего эти слова.
Egy idegen, előtte érthetetlen világba pillantott be e könnyeken át: И сквозь слезы она заглянула в чуждый, непостижимый ее разумению мир:
"Hogy nekünk szabad a más szegény ember malmát az örvénynek taszítanunk azért, hogy a magunk hajóját megmentsük, s szabad egy macskát a vízbe fojtanunk azért, hogy magunk ne vesszünk a vízbe." Неужели нам дозволено столкнуть в омут мельницу безвестного бедняка лишь для того, чтобы спасти собственный корабль? Неужели нам дозволено утопить несчастную кошку лишь для того, чтобы самим не погибнуть в пучине?"
Ezt ő nem akarta megérteni. Она не желала этого понять.
S e perctől fogva nem hallgatott Timár tündérmeséire, hanem kikerülte őt, ha meglátta. И с этого момента больше не слушала волшебные сказки Тимара, а сторонилась его.