Образование. Учебные заведения

Русский Венгерский
Образова́ние. Уче́бные заведе́ния Oktatás. Iskolák
Како́е у вас образова́ние? Milyen végzettsége van Önnek?
У меня́ вы́сшее (сре́днее, незако́нченное вы́сшее) образова́ние Nekem felsőfokú (középfokú) végzettségem van
Я око́нчил университе́т Én befejeztem az egyetemet
Я око́нчил педагоги́ческий (политехни́ческий) институ́т Én befejeztem a pedagógusképzést (műszaki képzést)
Кака́я у вас учё́ная сте́пень? Milyen az Ön tudományos rangja
Я – кандида́т (до́ктор) филологи́ческих (хими́ческих, фи́зико-математи́ческих) нау́к Én bölcsész (vegyész, fizikus, matematikus), doktor vagyok
Ско́лько в ва́шем институ́те (университе́те) кандида́тов (докторо́в) нау́к? Az Ön intézetében (egyetemében) hány doktori jelölt és hány doktor van?
В на́шем институ́те (университе́те) 10 докторо́в нау́к, бо́лее 100 кандида́тов нау́к A mi intézetünkben (egyetemünkön) tíz doktor és több mint száz doktor jelölt van
Кто у вас наибо́лее ви́дный учё́ный? Önnél ki a leghíresebb tudós?
Он изве́стный учё́ный Ő híres tudós
Ско́лько в ва́шей респу́блике институ́тов (университе́тов)? Az Ön köztársaságában hány intézet (egyetem) van?
У нас в респу́блике два университе́та и четы́ре институ́та A mi köztársaságunkban két egyetem és négy intézet van
В ву́зах на́шей респу́блики рабо́тает бо́лее 1500 преподава́телей, из них бо́лее полови́ны с нау́чными степеня́ми A mi köztársaságunk felsőoktatási intézményeiben több mint ezerötszáz tanár tanít és annak több mint a fele tudományos ranggal rendelkezik
Я хочу́ поступи́ть в университе́т Az egyetemre szeretnék felvételizni
По каки́м предме́там на́до сдава́ть экза́мены? Milyen tárgyakból kell a felvételi vizsgát letenni?
На филологи́ческий факульте́т большо́й ко́нкурс A bölcsészettudományi karra nagy a verseny
На на́шем факульте́те ко́нкурс всегда́ большо́й A mi karunkon mindig nagy a verseny
Есть ли в ва́шем институ́те (университе́те) подготови́тельное отделе́ние? Az Ön intézetében (egyetemében) van-e előkészítő tagozat?
Каки́е факульте́ты есть в ва́шем институ́те (университе́те)? Milyen karok vannak az Ön intézetében (egyetemében)?
Я хочу́ поступи́ть на исто́рико-филологи́ческий (фи́зико-математи́ческий) факульте́т Én a bölcsészettudományi (természettudományi) karra szeretnék felvételizni
Студе́нты каки́х национа́льностей у́чатся у вас? Milyen nemzetiségű diákok tanulnak Önöknél?
У нас у́чатся студе́нты мно́гих национа́льностей Nálunk mindenféle nemzetiségű diákok tanulnak
Получа́ете ли вы стипе́ндию? Ön kap ösztöndíjjat?
Я получа́ю стипе́ндию Kapok ösztöndíjjat
На како́м ку́рсе вы у́читесь? Ön hányadéves?
Я учу́сь на пе́рвом (пя́том) ку́рсе Elsődéves (ötödéves) vagyok
Кто чита́ет ле́кции по истори́ческой грамма́тике (зарубе́жной литерату́ре, мари́йскому языку́)? Nyelvtörténetből (világirodalomból, mari nyelvből) ki tart előadást?
Ты живё́шь в общежи́тии? Kollégiumban laksz?
Где нахо́дится ва́ше общежи́тие? Az Ön kollégiuma hol van?
Когда́ вы зака́нчиваете сда́чу экза́менов? Mikor van a vizsgaidőszaknak vége?
Когда́ у вас начина́ются кани́кулы? Mikor kezdődik a szünet?
Где (как) вы прово́дите кани́кулы? Hol (hogyan) tölti a szünetet?
Пое́ду в дом о́тдыха (в санато́рий, в стройотря́д, домо́й) A pihenőházba (gyógyintézetbe, építkező csapatba, haza) megyek