Профессия

Русский Венгерский
Профе́ссия Foglalkozás
Кем вы (ты) рабо́таете (рабо́таешь)? Ön mit dolgozik? Te mit dolgozol?
Кто вы (ты) по профе́ссии? Mi az Ön foglalkozása? Mi a foglalkozásod?
Кака́я у вас (тебя́) специа́льность? Mi az Ön szakmája? Mi a te szakmád?
Я рабо́таю на произво́дстве в промы́шленности (в се́льском хозя́йстве) Iparnál (mezőgazdaságnál) dolgozom
Отношу́сь к инжене́рно-техни́ческому персона́лу Én mérnök-technikus alkalmazott vagyok
Я – администрати́вный рабо́тник (рабо́тник культу́ры; рабо́тник просвеще́ния) Én administratív munkát végzek. Én a művelődéssel foglalkozom. Én az oktatásban dolgozom
Я рабо́таю в систе́ме здравоохране́ния (тра́нспорта) Én az egészségügyben (közlekedésben) dolgozom
Я за́нят (-а) в сфе́ре бытово́го обслу́живания Én a szolgáltatási szférában dolgozom
Како́в ваш род заня́тий? [mdf: Каки́ми дела́ми ты занима́ешься?] Ön mit dolgozik?
Я – рабо́чий (-ая) Én dolgozó vagyok
слу́жащий (-ая) alkalmazott
инжене́рно-техни́ческий рабо́тник műszaki- technikusi munkát végzek
худо́жник (-ца) festő
Вы дово́льны свое́й рабо́той? Ön elégedett a munkájával?
Моя́ рабо́та мне нра́вится Az én munkám tetszik nekem
Мне э́та рабо́та не нра́вится Ez a munka nekem nem tetszik
У вас интере́сная рабо́та? Önnek érdekes-e a munkája?
Да, мы соприкаса́емся со мно́жеством пробле́м нау́ки и те́хники Igen, mi a tudomány és a technika sok problámájával foglalkozunk
На свое́й рабо́те я встреча́юсь с интере́сными людьми́ A munkám során sok érdekes emberrel találkozom
Я ча́сто быва́ю в командиро́вках и за преде́лами респу́блики Gyakran kiküldenek engem a köztársaságon kívülre is
Всё э́то расширя́ет кругозо́р Ez mind szélesíti a látókört
Нет, не совсе́м интере́сная Nem, annyira nem érdekes
Вы собира́етесь остава́ться на э́той рабо́те? Ön ebben a munkában továbbb tervez maradni?
Нет. Я ду́маю рабо́тать по э́той специа́льности до тех пор, пока́ не око́нчу институ́т и не получу́ дипло́м инжене́ра Nem. Addig szeretnék ebben a szakmában dolgozni, amíg nem fejezem be az egyetemet és nem kapom meg a mérnöki diplomámat
Да, я люблю́ свою́ специа́льность Igen, én szeretem a szakmámat
За́работная пла́та та́кже вполне́ удовлетворя́ет [mdf: Мне нра́вится, ско́лько мне пла́тят] A fizetés megfelel nekem
Какова́ ва́ша за́работная пла́та? Mekkora az Ön fizetése?
Ско́лько вы получа́ете в ме́сяц? Ön egy hónap alatt mennyit kap?
Ско́лько вы зараба́тываете в ме́сяц? Mennyit keres egy hónap alatt?
Мой ме́сячный окла́д – 10000 рубле́й A havi fizetésem tízezer rubel
Зараба́тываю до 15000 рубле́й в ме́сяц Egy hónap alatt maximum tizenötezer rubelt keresek
Мой основно́й окла́д 10000 рубле́й, кро́ме того́, я получа́ю пре́мию A fizetésem tízezer rubel, de ezen kívül kapok jutattásokat is
Чем вы занима́етесь? Ön mivel foglalkozik?
Я – домохозя́йка (пенсионе́р) [mdf: Я де́лаю дома́шние дела́] Én háziasszony (nyugdíjjas) vagyok
Вы хорошо́ обеспе́чены? [myv: Вы бога́то живё́те?] [mdf: У вас хоро́ший доста́ток?] Önnek jó az anyagi létalapja?
За́работка моего́ супру́га вполне́ хвата́ет на нас двои́х A férjemnek a fizetése kettőnknek elég
Мы не о́чень хорошо́ обеспе́чены [myv: Мы живё́м не о́чень бога́то] Mi nem élünk meg jól a fizetésből
Мы обеспе́чены пло́хо [myv: Мы живё́м бе́дно] Nekünk rossz az anyagi létalapunk
В мари́йском языке́ назва́ния профе́ссий ма́ло отлича́ются от ру́сских A foglalkozási nevek a mari nyelvben kevésbé különböznek az orosztól
Большинство́ назва́ний прони́кли с ру́сского языка́ Sok nevet átvettünk az oroszból
Не́которые профе́ссии в промы́шленности и строи́тельстве: Néhány foglalkozás az iparban és az építkezésben:
архите́ктор építész
бето́нщик (бето́нщица) betonmunkás
бригадир csoportvezető
бури́льщик fúrómunkás
деся́тник munkacsoportvezető
кузне́ц kovács
ка́менщик kőműves
краси́льщик (краси́льщица) festőmunkás
печни́к kályhás
пряди́льщица fonómunkásnő
ткачи́ха szövőnő
Не́которые профе́ссии в се́льском хозя́йстве: Néhány foglalkozások a mezőgazdaságban:
агроно́м agronómus
доя́рка fejőnő
заве́дующий фе́рмой majorvezető
зооте́хник állattenyésztési szakértő
колхо́зник (колхо́зница) kolhozparaszt
комбайнё́р kombájnvezető
овцево́д birkatenyésztő
пасту́х pásztor
полево́д gazda
пчелово́д méhész
теля́тница borjúgondozó munkás
свина́рка sertésgondozó
ско́тник tehenes
трактори́ст (-ка) traktorvezető
води́тель járművezető
Не́которые профе́ссии в сфе́ре бытово́го обслу́живания: Néhány foglalkozás a szolgáltatási szférában:
заве́дующий магази́ном boltvezető
официа́нт (-ка) pincér
парикма́хер fodrász, borbély
пе́карь pék
по́вар szakács
портни́ха szabónő
продав́ец (продавщи́ца) eladó
сапо́жник cipész
фото́граф fényképész
часовщи́к órás
убо́рщица takarítónő