Рабочий день

Русский Венгерский
Рабо́чий день Munkanap
Вы кто́? Önnek mi a foglalkozása?
Я – рабо́чий (студе́нт, колхо́зник) Munkás (hallgató, kolhozparaszt) vagyok
Где вы рабо́таете? Ön hol dolgozik?
Я рабо́таю на заво́де (в колхо́зе, совхо́зе, шко́ле) Gyárban (kolhozban, szovhozban, iskolában) dolgozom
Где вы у́читесь? Ön hol tanul?
Я учу́сь в университе́те (институ́те, те́хникуме, сре́дней шко́ле) Egyetemen (intézetben, főiskolában, középiskolában) dolgozom
У́тром во ско́лько часо́в вы встаё́те? Reggel hánykor kel?
Я встаю́ в шесть (семь) часо́в Hatkor (hétkor) kelek fel
Пото́м заправля́ю посте́ль, де́лаю заря́дку, чи́щу зу́бы, умыва́юсь, расчё́сываюсь, за́втракаю Aztán beágyazok, reggeli tornát csinálok, fogat mosok, mosakodom, hajamat fésülöm, reggelizek
Одева́юсь и иду́ на рабо́ту (заня́тия) Fölöltözök és megyek dolgozni (tanulni)
Когда́ начина́ется (начина́ются) ваш рабо́чий день (заня́тия)? Mikor kezdődik az Ön munkanapja (iskolanapja)?
Рабо́чий день (заня́тия) начина́ется (начина́ются) в во́семь (де́вять) часо́в A munkanapom (iskolanapom) nyolckor (kilenckor) kezdődik
Какова́ продолжи́тельность ва́шего рабо́чего дня? Mennyire hosszú a munkanapja?
Продолжи́тельность рабо́чего дня во́семь часо́в. A munkanapom nyolc óra
Когда́ зака́нчиваются ва́ши заня́тия? Mikor van vége az iskolának?
Заняти́я зака́нчиваются в два часа́ по́сле обе́да A tanulásnak délután kettőkor van vége
Ско́лько пар заня́тий у вас в день? Egy napnak hány órája van?
Три па́ры Három óra
Чем вы занима́етесь на заня́тиях? Az előadáson mivel foglalkoznak?
На заня́тиях мы слу́шаем, запи́сываем ле́кции, чита́ем, спо́рим, и́щем и́стину, у́чимся рабо́те Az előadáson figyelünk, jegyzetelünk, olvasunk, vitatkozunk, igazságot keresünk és tanulunk a munkához
Когда́ зака́нчивается ваш рабо́чий день? Mikor van vége a munkanapjának?
Рабо́чий день зака́нчивается в пять (шесть) часо́в A munkanapomnak ötkor (hatkor) van vége
По́сле рабо́ты (заня́тий) я иду́ домо́й A munka után (tanulás után) haza megyek