Семейное положение, семья

Русский Венгерский
Семе́йное положе́ние, семья́ Családi állapot, család
Ва́ши роди́тели ещё́ жи́вы? Élnek még a szülei?
Да, они́ жи́вы Igen, élnek
Мать жива́, а оте́ц уже́ у́мер Édesanyám él, édesapám meghalt
Он поги́б ещё́ в Вели́кую Отече́ственную войну́ Ő már a második világháborúban meghalt
Нет, я ещё́ в де́тстве оста́лся (оста́лась) без роди́телей Nem, én már gyerekkoromban vesztettem el a szüleimet
Я рос (-ла́) сирото́й в де́тском до́ме Árvaházban nőttem föl
Зате́м воспи́тывался у приё́мных роди́телей Aztán az örökbefogadó szüleim neveltek
Вы жена́ты? Önnek van felesége?
Вы за́мужем? Önnek van férje?
Вы семе́йный? Van családja?
Нет, я хо́лост Nem, nőtlen vagyok
Нет, я незаму́жняя Nem, hajadon vagyok
Нет, я вдове́ц [myv: Нет, моя́ жена́ умерла́] [mdf: Я оста́лся без жены́] Nem, özvegy vagyok
Нет, я вдова́ [myv: Нет, мой муж у́мер] Nem, özvegy vagyok
Нет, я разошё́лся со свое́й жено́й Nem, elváltam a feleségemtől
Нет, я разошла́сь со свои́м му́жем Nem, elváltam a férjemtől
Да, я жена́т Igen, házas vagyok
Да, я за́мужем [mdf: Я живу́ с му́жем] Igen, házas vagyok
Когда́ была́ ва́ша сва́дьба? Mikor volt az Önök esküvője?
У нас есть де́ти Nekünk vannak gyerekeink
У нас нет дете́й Nekünk nincsenek gyerekeink
У нас пока́ нет дете́й Nekünk még nincsenek gyerekeink
У вас больша́я семья́? Önöknek nagy a családja?
Я жени́лся неда́вно, у нас дете́й пока́ нет Nem régen házasodtam, nekünk még nincsenek gyerekeink
Я вы́шла за́муж неда́вно, у нас ещё́ нет дете́й Nem régen férjhez mentem, nekünk még nincs gyerekünk
У меня́ же́на (муж) и дво́е дете́й: сын и дочь Nekem van egy feleségem (férjem) és két gyerekem: fiam és lányom
Кто ста́рше, сын и́ли дочь? Ki idősebb, a fia vagy a lánya?
Сын ста́рше, он уже́ шко́льник A fiunk idősebb, ő már iskolás
До́чь мла́дше, она́ ещё́ хо́дит в де́тский сад A lányunk fiatalabb, ő még csak óvodába jár
О́ба уже́ хо́дят в шко́лу Már mindketten iskolába járnak
У меня́ они́ – близнецы Nekem ikreim vannak
Сын уже́ студе́нт (на слу́жбе в а́рмии) A fiunk hallgató (hadseregben van)
Дочь ещё́ хо́дит то́лько в сре́днюю (нача́льную, непо́лную сре́днюю) шко́лу [mdf: Дочь ещё́ хо́дит в шко́лу] A lányunk még csak közép (általános) iskolába jár
До́чь ста́рше, она́ уже́ у́чится в университе́те A lányunk idősebb, ő már egyetemre jár
Он (она́) уже́ рабо́тает Ő már dolgozik