Сутки. Отрезки суток

Русский Венгерский
Су́тки. Отре́зки су́ток Teljes nap
Рассве́т Pirkadat, Pitymallat, Hajnal, Derengés, Virradat
У́тро Reggel
Восхо́дит со́лнце Napfelkelte
Пе́рвая полови́на дня Délelőtt
По́лдень Dél
Послеобеде́нное вре́мя Délután
Су́мерки Sötétedés
По́здним ве́чером Késő este
Ночь Éjszaka
По́лночь Éjfél
У́тром Reggel
Днём Nappal
Ве́чером Este
Но́чью Éjszaka
Ско́лько вре́мени? Hány óra (Mennyi az idő)?
Сейча́с ро́вно семь часо́в Most pont hét óra van
Де́сять мину́т девя́того [mdf: Во́семь часо́в и де́сять мину́т] Tíz perccel elmúlt nyolc
Оди́ннадцать часо́в 25 мину́т Huszonöt perccel elmúlt tizenegy óra
Без двадцати́ двух мину́т двена́дцать Tizenegy óra harmincnyolc perc
В кото́ром часу́ ты придё́шь? Hánykor jössz?
Приду́ в во́семь часо́в Nyolckor jövök
Приду́ о́коло девяти́ часо́в [mdf: Приду́ приме́рно в де́вять] Kilenc körül jövök
Тогда́ бу́ду жда́ть тебя́ приблизи́тельно в де́вять Akkor kilenc körül várlak téged!
Мои́ часы́ останови́лись Megállt az órám
Мои́ нару́чные часы́ иду́т о́чень то́чно Az én órám nagyon pontosan megy
Мои́ часы́ иду́т неве́рно Az én órám rosszul megy
Мои́ часы́ немно́го спеша́т Az én órám siet egy kicsit
Мой буди́льник отстаё́т на де́сять мину́т Az én ébresztőórám tíz perccel késik
Я проверя́ю свои́ часы́ ка́ждый день Minden nap ellenőrzöm az órámat
Ско́лько мину́т ходьбы́ отсю́да до авто́бусной (железнодоро́жной) ста́нции? Hány perc innen gyalog a buszmegálló meg a pályaudvar?
До ста́нции вы дойдё́те за че́тверть ча́са, при ско́рой ходьбе́ – за де́сять мину́т Tizenöt perc alatt elér a pályaudvarig. Ha gyorsan megy, akkor tíz perc alatt is ott lesz
Ско́лько вре́мени потре́буется, что́бы добра́ться до при́стани? Mennyi idő kell ahhoz, hogy eljussak a kikötőig?
Ско́лько вре́мени е́хать из Йошка́р-Олы́ в Волжск? Mennyi ideig kell Joskar-Olából Volzsszkba utazni?
Че́рез со́рок мину́т мы бу́дем на ме́сте Negyven perc múlva megérkezünk!
Вы уже́ давно́ ждё́те меня́? Ön már régóta vár rám?
Нет, я пришё́л (пришла́) де́сять мину́т тому́ наза́д Nem, tíz perccel ezelőtt jöttem
Я пришё́л полчаса́ тому́ наза́д Fél órával ezelőtt jöttem
Рабо́та была́ вы́полнена за неде́лю (две неде́ли) A munkát egy hét (két hét) alatt végeztük el
Встре́тимся вновь че́рез три ме́сяца (два го́да) Mi újra három hónap múlva (két év múlva) találkozunk
Я не быва́л в Москве́ бо́лее двух лет Több mint két éve nem jártam Moszkvában
Я не сли́шком ра́но пришё́л (пришла́)? Nem jöttem túl korán?
Извини́те, я не мог (-ла́) прийти́ ра́ньше [mdf: У меня́ не́ было вре́мени придти́ раньше] Elnézést, nem tudtam korábban eljönni
Ещё́ не по́здно Még nem késett
В го́сти мы могли́ бы пойти́ немно́го по́зже A vendégségbe egy kicsit később is érkezhetnénk
Я хоте́л бы пре́жде прочита́ть све́жую газе́ту Az előbb el szeretném olvasni a friss újságot
Пото́м я пойду́ на вокза́л Aztán megyek a pályaudvarra
Послеза́втра в э́то вре́мя я бу́ду до́ма Holnap után ilyenkor otthon leszek
На́до гото́виться заблаговре́менно Előre kell elkészülni
Врач при́был своевре́менно Az orvos időben érkezett meg
Вы нахо́дитесь в Йошка́р-Оле́ уже́ до́лго? Ön már régóta Joskar-Olában van?
Вы оста́нетесь здесь ещё́ надо́лго? Hosszú időre marad?
Нет, я живу́ здесь совсе́м недо́лго Nem, nem élek itt hosszú ideje
Я уже́ давно́ намерева́юсь пое́хать на Кавка́з Én már régóta a Kaukázusba szeretnék költözni
Я (мы) прие́хал (прие́хали) неда́вно Én (mi) nem régen érkeztem meg (érkeztünk meg)
К тому́ вре́мени я кончу́ институ́т [mdf: К тому́ вре́мени я успе́ю ко́нчить институ́т] Erre az időre én már be fogom fejezni az egyetemet
Мы когда́-нибу́дь ещё́ встре́тимся Találkozunk-e még valamikor?
Нет, никогда́ Nem, soha