В чужом городе

Русский Венгерский
В чужо́м го́роде Ismeretlen városban
Я (мы) в Йошка́р-Оле́ (в э́том го́роде) впервы́е Én (mi) Joskar-Olában (ebben a városban) először vagyok (vagyunk)
Где здесь стоя́нка такси́? Hol van a taxi megálló?
Стоя́нка такси́ нахо́дится на привокза́льной пло́щади (на сосе́дней у́лице, сра́зу же за угло́м) A taxi megálló a buszpályaudvar melletti téren (a szomszéd utcában, rögtön a sarkon) van
Где остана́вливается авто́бус но́мер пя́ть? Hol áll meg az ötös busz?
Иди́те пря́мо, остано́вка на у́лице… (пло́щади…) Menjen egyenesen, a megálló az utcán (téren) van
Ви́дите, остано́вка там Látja, a megálló ott van
В како́й стороне́ це́нтр го́рода? Merre van a belváros?
В той. Иди́те пря́мо по э́той у́лице, пото́м поверни́те напра́во (нале́во) Arra. Menjen egyenesen, majd forduljon jobbra (balra)
Э́та у́лица ведё́т в це́нтр го́рода? Ez az utca a belvárosba vezet?
Да Igen!
Нет, вы идё́те не в ту сто́рону Nem, Ön rossz irányba megy
Пройди́те обра́тно до после́днего перекрё́стка Forduljon vissza és menjen vissza az utolsó keresztezésig
Там поверни́те нале́во (напра́во) Ott forduljon balra
Где нахо́дится… ули́ца? Hol van … az utca?
пло́щадь? tér?
бульва́р? sétálóutca?
шоссе́? közút?
Дойди́те до пло́щади Ле́нина Menjen a Lenin térig
Там сади́тесь на авто́бус но́мер два и доезжа́йте до остано́вки … Ott szálljon föl a kettes buszra és menjen a … megállóig
Пото́м спро́сите, как идти́ да́льше Aztán kérdezze meg, hogy hogyan kell tovább menni
У́лица… далеко́ отсю́да? Messze van-e innen a … utca?
Да, э́то дово́льно далеко́ Igen, eléggé messze van
Нет, э́то здесь побли́зости Nem, itt van a közelben
Скажи́те, пожа́луйста, как пройти́ (прое́хать) в гости́ницу? [myv: Скажи́те, пожа́луйста, как добра́ться в гости́ницу?} Legyen szíves megmondani, hogy hogyan lehet eljutni a szállodába
Перейди́те зде́сь пря́мо че́рез доро́гу и продолжа́йте путь в том же направле́нии Menjen át az úton és folytassan az útját abban az irányban
У меня́ здесь живу́т знако́мые. Как мне получи́ть их а́дрес? Itt laknak az ismerőseim. Hogyan lehet az ő címüket megszerezni?
Обрати́тесь в А́дресное бюро́. Оно́ нахо́дится на у́лице … Forduljon a címirodához. Az a … utcában van
Я зде́сь потеря́л(-а) забы́л(-а) свой портфе́ль (зо́нтик) Itt elvesztettem (elfelejtettem) a táskámat (esernyőmet)
Ку́да сдаю́т на́йденные ве́щи? Hová kell leadni a megtalált holmikat?
Их сдаю́т в городско́й Стол нахо́док (в диспе́тчерскую авто́бусного па́рка, тролле́йбусного па́рка). Он нахо́дится на у́лице … Ezeket a holmikat a városi irodába (busz, troli diszpécserbe) szoktak leadni. Az … utcaban van
Как мне узна́ть вре́мя прибы́тия (отбы́тия) по́езда в (из) … ? Hogyan lehet megtudni azt, hogy mikor érkezik (indul) a vonat?
Позвони́те в спра́вочное бюро́ железнодоро́жного вокза́ла (в Йошка́р-Оле́ по телефо́ну 45-33-03) Hívja fel a vasút információ irodáját. (a száma: 45-33-03 Joskar-Olában)
Скажи́те, пожа́луйста, когда́ прибыва́ет (отбыва́ет) моско́вский по́езд? Tessék megmondani, hogy mikor érkezik meg (mikor indul) a moszkvai vonat
Моско́вский по́езд прибыва́ет (отбыва́ет) в … часо́в… мину́т A Moszkvai vonat…órakor érkezik (indul)
Когда́ прибыва́ет самолё́т из Со́чи? Mikor érkezik meg a repülőgép Szocsiból?
В… часа́ (часо́в)… мину́ты (мину́т) … órakor
Он прибу́дет (вы́летит) то́чно и́ли с опозда́нием? A gép pontosan vagy késéssel érkezik (indul)
Обы́чно самолё́ты (поезда́, авто́бусы) прибыва́ют (отбыва́ют) то́чно Általában a repülőgépek (vonatok, autóbuszok) pontosan érkeznek (indulnak)
Где нахо́дится ка́сса предвари́тельной прода́жи железнодоро́жных биле́тов? Hol van a jegypénztár?
Предвари́тельная прода́жа железнодоро́жных биле́тов произво́дится в за́ле ожида́ния для пассажи́ров A jegypénzár a váróteremben van
Где мо́жно купи́ть биле́ты на авто́бус? Hol lehet buszjegyet venni?
На авто́бусной ста́нции (автовокза́ле) A buszmegállóban (A buszpályaudvaron)
Благодарю́ Köszönöm
Не́ за что Nincs mit